Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Aktuální informace a omezení vyplývající z nouzového stavu pro občany obce Lužany

Aktuální informace a omezení vyplývající z nouzového stavu pro občany obce LužanyDatum konání:
21.10.2020

Stav k 21. 10. 2020, 17:00

V souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 v České republice přijala vláda ČR a orgány státní správy opatření k zamezení jeho dalšího šíření.

Od 5. října 2020 od 0:00 hodin je na dobu 30 dnů vyhlášen nouzový stav. V souvislosti s přijetím nouzového stavu přijala vláda následující krizová opatření:

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, cest za účelem vycestování z České republiky, účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova, cest zpět do místa svého bydliště;
II. nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště
s výjimkou případů uvedených v bodu I. tohoto usnesení, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, 
III. omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve
skupinách po nejvýše 20 účastnících, 
IV. doporučuje
1. zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen potravin, pohonných hmot, prodejen paliv, prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků a dalších prodejen jmenovaných v nařízení vlády
2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
4. dále koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, poutě a podobné tradiční akce, kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, veletrhy, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;
II. omezuje
1. provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn podle bodu I/2 tohoto usnesení (pozn.: ubytovaným hostům),
2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
3. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
a) použití míst určených k odpočinku je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
III. nařizuje, aby v provozovnách podle bodu I/1 tohoto usnesení, jejichž provoz není zakázán, provozovatel
dodržoval následující pravidla: aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, zajistí řízení front čekajících zákazníků, umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů

Vláda
I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.
1. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob,
2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol,
3. provoz středních a vyšších odborných škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání,
4. provoz základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání,
5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání, 
6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na vzdělávání,
7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol a zakazuje se škola v přírodě,
8. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání;
II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání;

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.
zakazuje
1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, 
2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny specifické podmínky: třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19, třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest,
3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě návštěv uživatelů

Vláda ukládá k zajištění poskytování zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu pracovní povinnost žákům a studentům
a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství ,
b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství,
c) pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie,
d) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,
e) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program.

Vláda ukládá k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující
okamžitou pomoc po dobu platnosti nouzového pracovní povinnost studentům posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Výjimky jsou stanoveny v nařízení Ministerstva zdravotnictví a zahrnují zejména: děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole, žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol mimo jejich, osoby s poruchou intelektu, zaměstnance, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím, moderátory, redaktory, zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin, sportovce v době tréninku nebo osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť.

Přesný text přijatých opatření, včetně výjimek, je uveden na konci tohoto dokumentu, případně na speciálních stránkách Vlády České republiky

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1080 ze dne 21. října 2020 jsou s účinností od 22. října 2020 do 3. listopadu stanoveny úřední hodiny Obecního úřadu Lužany následovně:
Pondělí 10:00 – 15:00
Středa 10:00 – 15:00
V rámci komunikace upřednostňujte písemný, elektronický či telfonní kontakt. Kontaktovat nás můžete na tel: 493 597 178 nebo 725 082 486, případně elektronicky na emailech urad@luzany.cz nebo ucetni@luzany.cz, případně datovou schránkou ASUBR4H.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou omezeny také u ostatní orgánů veřejné správy. Informace o úředních hodinách pro veřejnost Vám poskytne příslušný orgán.  

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 30. 9. 2020

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 8. 10. 2020

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 12. 10. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - roušky ze dne 19. 10. 2020

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 21. 10. 2020