Obec Lužany
oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Hasiči radí: Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo

Hasiči radí: Jak pálit stařinu a klest, aby nehořeloDatum konání:
26.4.2021

HASIČI RADÍ …

Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo

Sluníčko a teplý vítr odstraní poslední stopy po sněhuzahradník.png
a na zahrádkách vidíme, co nás čeká práce.
Začneme hrabat trávník a prořezávat stromky.
A opět nastane otázka – kam s tím.
To nejjednodušší je – spálit.

Dovolte nám připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se pálení může provádět.
1)Vypalování - plošné vypalování např. travního porostu nebo strniště
2) Spalování - zapálení např. shrabané trávy nebo roští na hromadě

Podle zákona č.133/1985 Sb. O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů nesmí fyzické osoby, právnické a  podnikající fyzické osoby – to znamená nikdo – VYPALOVAT POROST

Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.

Spalování hořlavých látek vč. navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně příslušnému Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.

Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším množství provést opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování předem oznámit Hasičskému Záchrannému Sboru kraje. Hasičský Záchranný Sbor kraje má při hlášení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro zajištění bezpečnosti při spalování, nebo spalování zakázat.

Za porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč popř. až do výše 1 000 000,- Kč, pokud tyto osoby provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Fyzické osobě, která se dopustí porušení těchto povinností, lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.

Pálení hlásíme na HZS Královéhradeckého kraje - Operační středisko tel. č.: 950 530 100hasič.png
nebo na následujícím odkazu https://paleni.izscr.cz/

Nezapomínejte, při spalování látek přírodního charakteru na hromadách:
- musí provádět dozor osoba starší 18 let
- oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí
- na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty, voda, hasicí přístroje)
- ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů
- po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou
- pálení je možno provádět jen za bezvětří
- kouř nesmí obtěžovat sousedy

VAROVÁNÍ HASIČŮ PŘED "PÁLENÍM ČARODĚJNIC"
Zpravidla bývá „pálení čarodějnic“ spojeno s manipulací s otevřeným ohněm – s vyhazováním pochodní, zapalováním více  ohňů na jednom místě a podobně. Často jsou do hranic vkládány staré pneumatiky, hranice jsou polévány hořlavými  kapalinami a podobně. Okresní sdružení hasičů Jičín proto důrazně varují občany, že je nezbytné zajistit na místě konání  akce požární bezpečnost.

Připomínáme několik důležitých rad:

Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky, například benzín, naftu nebo líh.

Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů - ohraničeno kameny a pruhem širokým nejméně 1 metr  zbaveným jakýchkoliv hořlavin (pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů) a vzdálené minimálně 50 metrů od kraje lesních porostů. V případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný - tedy 100 metrů.

Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov a hořlavých materiálů (třeba hromad palivového dřeva či prken), neboť kvůli odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí zapálení střechy, zvláště při letošním extrémně suchém a větrném počasí.

Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru. Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran - jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.

Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být podle § 78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.

Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte - ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé uhlíky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musí téměř každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána bez dozoru svému osudu.

Vzhledem k situaci se na Vás obracíme s obrovskou prosbou – pokud to není nezbytně nutné, prosíme, neprovádějte pálení klestí v lese ani jinde na otevřených prostorech. V tuto chvíli se opravdu snažíme soustředit v maximální možné míře naše síly a prostředky ke zvládání situace spojené s koronavirem.

Jak nám můžete v této době pomoci? … Právě tím, že nebudete pálit, nám pomůžete nejvíce. Děkujeme.

Úspěšný rok bez požárů přeje Okresní sdružení hasičů Jičín